Kim jesteśmy?

Zespół specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie finansów i rozwiązań IT >>

To Ci się może przydać

Skorzystaj z naszej  bazy wiedzy lub znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytanie >>

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z nami już teraz:
e-mail:
telefon: +48 22 250 27 27
fax: +48 22 250 27 28

Kontakt

Prodoceo Katarzyna Kowalczyk, FA3911

mail: prodoceo@prodoceo.pl

Audyt – badanie biegłego rewidenta

Audyt rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkowy dla następujących podmiotów:

 • banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń,
 • spółek akcyjnych (S.A. oraz S.K.A) , z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
 • pozostałych jednostek (Sp. z o.o. oraz Sp. komandytowych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej
   co najmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Wykonujemy również inne usługi poświadczające takie jak audyt dotacji unijnych, audyt pakietów konsolidacyjnych oraz raporty typu due diligence finansowe.

Metodologia pracy

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie opinii przez biegłego rewidenta, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz że rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, wynik finansowy oraz sytuację majątkową i finansową spółki.

Audyt przeprowadzany jest zgodnie z ustawa o rachunkowości, Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (MSRF). Audyt dotacji unijnych wykonywany jest zgodnie z wytycznymi PARP.

Prace prowadzone są przez zespół doświadczonych pracowników pod nadzorem biegłego rewidenta .

Badanie jest planowane i przeprowadzane w taki sposób , aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń.

Badanie przeprowadzane jest na podstawie wybranej próby i obejmuje również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji.

Zakres usług

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone jest w trzech etapach:

Etap I: Planowanie oraz badanie wstępne

W trakcie badanie wstępnego zespół audytorów koncentruje się na następujących zadaniach:

  • poznanie wewnętrznych procesów jednostki, zakresu kontroli związanych z obiegiem dokumentów oraz aktywami spółki;
  • przeprowadzenie testów efektywności kontroli;
  • przeprowadzenie testów wybranych zapisów księgowych oraz dokumentacji źródłowej;
  • przygotowanie próby aktywów i zobowiązań spółki, które w ramach procedur audytowych; biegły rewident planuje potwierdzić ze stronami trzecimi (np. bankami, kontrahentami)

Etap II: Badanie końcowe

W trakcie etapu II zbadamy czy transakcje ekonomiczne zostały poprawnie wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz czy  aktywa i zobowiązania są wycenione zgodnie z polityką rachunkową.

Badanie obejmuje następujące obszary:

  • aktywa i pasywa – sprawdzenie stanu praw lub obowiązków wynikających z posiadania poszczególnych aktywów i zobowiązań, istnienia, wyceny, kompletności ujęcia w księgach rachunkowych oraz poprawności prezentacji.
  • przychody i koszty – sprawdzenie czy transakcja gospodarcza została zrealizowana w badanym okresie, czy została prawidłowo wyceniona i zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym.

Etap III: Przekazanie opinii i raportu z badania

Po zakończonych pracach w siedzibie spółki Biegły rewident przygotuje opinię i raport z badania. Dodatkowo w ramach przeprowadzonego badania, możemy przekazać listę proponowanych zaleceń usprawniających działania systemu kontroli wewnętrznej.