Kim jesteśmy?

Zespół specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie finansów i rozwiązań IT >>

To Ci się może przydać

Skorzystaj z naszej  bazy wiedzy lub znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytanie >>

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z nami już teraz:
e-mail:
telefon: +48 22 250 27 27
fax: +48 22 250 27 28

Kontakt

Prodoceo Katarzyna Kowalczyk, FA3911

mail: prodoceo@prodoceo.pl

Jak zmiany w CIT i VAT w 2013 roku wpłyną na zobowiązania podatkowe spółki?

Zmiany w podatku CIT

Spółka nie może zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu faktur i rachunków zakupowych, jeżeli zobowiązanie wynikające z zakupu nie zostało zapłacone w ciągu 30 dni od terminu płatności. Zasada ta obowiązuje dla transakcji w których termin płatności został określony jako poniżej 60 dni. Dla dłuższych terminów płatności, obowiązuje zasada 90 dni od daty wystawienia faktury.

Konsekwencje biznesowe

Podstawa opodatkowania może ulec istotnej zmianie w związku z długotrwałym brakiem zapłaty za faktury zakupowe. Przykładowo, spółka która normalnie rozpoznałaby stratę podatkową, ze względu na niezapłacone faktury będzie zobligowana do zapłaty zaliczki na podatek od osób prawnych (CIT). Należy jednak pamiętać, że w momencie uregulowania płatności, spółka ponownie wykazuje zakup jako koszt podatkowy.

Konsekwencje księgowe

W zależności od sposobu rozliczenia podatku CIT (miesięcznie lub kwartalnie), biuro rachunkowe będzie zobligowane dokonać przeglądu wszystkich faktur zakupowych z roku 2013 i zaklasyfikować je w następujący sposób:

Status faktury zakupowej Status podatkowy
  • Faktury zapłacone
Koszt uzyskania przychodu (KUP) – koszt podatkowy
  • Faktury niezapłacone, których termin przeterminowania jest krótszy niż 30 dni.
Koszt uzyskania przychodu (KUP) – koszt podatkowy
  • Faktury zapłacone częściowo; np. 50%, pozostała część jest przeterminowana powyżej 30 dni.
Tylko część zapłacona stanowi koszt uzyskania przychodu.
  • Faktury niezapłacone, których termin przeterminowania jest dłuższy niż 30 dni.
Nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (NKUP) – nie jest kosztem podatkowym
  • Uprzednio skorygowane faktury na podstawie punktu powyżej, zapłacone po terminie 30 dni przeterminowania.
Koszt uzyskania przychodu (KUP) – koszt podatkowy
  • Niezapłacone faktury zakupu środków trwałych, których termin przeterminowania jest dłuższy niż 30 dni.
Amortyzacja tych środków trwałych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (NKUP) – nie jest kosztem podatkowym.
  • Uprzednio skorygowana amortyzacja od faktury zakupu środków trwałych, zapłaconej po terminie 30 dni przeterminowania.
Amortyzacja środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu (KUP) – jest kosztem podatkowym.
  • Niezapłacone faktury zakupu towarów, których termin przeterminowania jest dłuższy niż 30 dni, a towar został sprzedany.
Koszt zakupu towarów nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodów (NKUP).
  • Uprzednio skorygowany koszt zakupu towarów od faktury zapłaconej po terminie 30 dni przeterminowania.
Koszt zakupu towarów stanowi koszt uzyskania przychodu (KUP) –  jest kosztem podatkowym.

Zmiany w podatku VAT

Prawo podatnika VAT (Spółki) do odliczenia podatku VAT zostało ograniczone do faktur zapłaconych lub niezapłaconych w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Spółka ma obowiązek skorygować deklaracje VAT o VAT uprzednio odliczony, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym posiada niezapłacone faktury zakupowe o okresie przeterminowania dłuższym niż 150 dni.

Z drugiej strony, Spółka ma prawo wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot zapłaconego podatku VAT od faktur sprzedażowych, jeżeli kontrahent nie uregulował należności w okresie przekraczającym 150 dni od dnia terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie. O tym fakcie Spółka nie musi informować dłużnika.

Konsekwencje biznesowe

Zwrot zapłaconego podatku VAT

Jeżeli klient Spółki nie zapłacił za fakturę sprzedażową, a od terminu płatności minęło 150 dni, Spółka ma prawo zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot zapłaconego podatku VAT. Jeżeli kontrahent zapłaci jednak za fakturę, podatek VAT będzie podlegał ponownej wpłacie.

Zaplata odliczonego podatku VAT

Zasadniczo podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury. Jednakże, w momencie kiedy od terminu płatności upłynęło 150 dni a faktura zakupu nadal nie jest zapłacona, podatnik VAT traci prawo do odliczenia. W sytuacji, gdy spółka dokonała zakupów, a zobowiązanie nie zostało zapłacone, kwota VAT do zapłaty może istotnie wzrosnąć.

Odliczony podatek VAT powinien zostać skorygowany w miesiącu, na który przypada 150 dni przeterminowania. Jeżeli kontrola podatkowa wykaże, że podatnik nie skorygował odpowiednio deklaracji w ustawowym terminie, Spółka zostanie obciążona dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2013 i dotyczą niezapłaconych faktur z terminem płatności 4 sierpnia 2012 lub później.

Deklaracja VAT za styczeń 2013

Wszystkie niezapłacone na koniec stycznia 2013 roku faktury zakupu z terminem płatności od 4 sierpnia 2012 roku do 3 września 2012 będą podlegały korekcie podatku VAT naliczonego.

Deklaracja VAT za 1. kwartał 2013 (31 marca 2013)

Wszystkie niezapłacone na koniec marca 2013 roku  faktury zakupu z terminem płatności od 4 sierpnia 2012 roku do 1 listopada 2012 będą podlegały korekcie podatku VAT naliczonego.

Konsekwencje księgowe

W zależności od sposobu rozliczeń podatku VAT (miesięcznie lub kwartalnie), biuro rachunkowe będzie zobligowane dokonać przeglądu wszystkich faktur zakupowych i zaklasyfikować je w następujący sposób:

Status faktury zakupu Status podatku VAT
Faktura zakupu jest zapłacona. Podatek VAT podlegający odliczeniu
Faktura zakupu nie jest zapłacona i nie jest przeterminowana 150 dni od daty płatności. Podatek VAT podlegający odliczeniu
Faktura zakupu nie jest zapłacona i jest przeterminowana 150 dni od daty płatności.

Podatek VAT nie podlegający odliczeniu.

Korekta podatku VAT, ponieważ podatnik utracił prawo do odliczenia.

Faktura zakupu została zapłacona po uprzedniej korekcie (pkt 3).

Podatek VAT podlegający odliczeniu

Korekta podatku VAT, ponieważ podatnik ponownie uzyskał prawo do odliczenia.

Status faktury zakupu Status podatku VAT
Faktura sprzedaży została wystawiona. Podatek VAT podlegający zapłacie
Faktura sprzedaży nie została zapłacona i upłynęło 150 dni od terminu płatności. Korekta podatku VAT, ponieważ podatnik uzyskał prawo zwrotu zapłaconego podatku.